Tags: đặc điểm

Bốn đặc điểm của thế giới 2014
Cục diện chính trị thế giới năm 2014 có nhiều chuyển biến theo các chiều hướng thuận nghịch. Cuộc khủng hoảng Ukraine phản ..