Tags: MỸ VỚI SỰ CHUYỂN DỊCH BÀN CỜ LỚN Á - ÂU TRONG KHÔNG GIAN HẬU CRIMEA

Mỹ với sự chuyển dịch bàn cờ lớn Á - Âu trong không gian hậu Crimea
Sau sự kiện khủng bố 11/9/2001, dưới sự cổ súy của phái Tân bảo thủ, Chính quyền Bush đã triển khai học thuyết “đánh đòn phủ ..