Tags: 10 năm tới

Một số đặc điểm kinh tế thế giới 10 năm tới
Nền kinh tế toàn cầu đứng trước thời kỳ chuyển đổi cơ cấu và mô hình tăng trưởng tất yếu, trong 10 năm tới nổi bật một số xu thế: toàn cầu ..