Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng

Về hội nhập quốc tế và tham gia tiến trình toàn cầu hóa của Việt Nam
TCCS - Trong công cuộc phát triển đất nước, Việt Nam đẩy mạnh quá trình toàn cầu hóa, hội nhập sâu rộng với khu vực và thế ..